Overvejer du medlemskab? Læs mere om hvad vi kan tilbyde i Selskabet
Referat Bestyrelsesmøde d. 10.11.17.
Til stede: Susanne, Heidi, Helle, Simon, Peer og Eric
Afbud fra Christina, Birgitte og Christian
 
Dagsorden.
1. Økonomi+ medlemmerantal
2. NKR
3. Bogprojektet
4. Aktiviteter i 2018
5. Ideer til brugen af selskabets hjemmeside og Facebookside
6. Drøftelse af DPs GF 18
7. Drøftelse om at være aktiv i den offentlige debat
 
Referat:
1. Økonomi
Vi kommer til at slutte året med et overskud på ca. kr.15.000.
Der er lige nu 86 medlemmer.
Vi sender en rykker til de 12 medlemmer, som stadig ikke har betalt kontingent for 2017, og venter lidt endnu før vi melder dem ud af Selskabet.
Vi drøfter muligheden for at betale kontingent via Mobilepay i stedet for hjemmesiden.
Vi drøfter om der er mange psykologer, som arbejder med misbrug, som enten ikke er medlem af Selskabet eller ikke kender det. Det er vores oplevelse at der er en del psykologer som ikke kender os, og dermed aftaler vi at lave en præsentationsfolder for Selskabet som vi kan give, når vi møder en psykolog, som ikke kender Selskabet, og som kan downloades fra Selskabets hjemmeside. (Heidi, Peer og Eric arbejder om det).
 
2. NKR.
Vi orienterer om Selskabets arbejdsgruppe vedr. NKR (bestående af Helle Kjær, Pernille Pinderup, Per Nielsen, Christian Gad, Simon Schøneberg og Eric Allouche)
Derudover er Simon blevet udpeget af DP til være med i den gruppe, som skal revurdere tidligere NKR på alkoholområdet.
Selskabet har fået afslag fra DPs forretningsudvalget vedr. delvis dækning af de økonomiske omkostninger vedr. arbejdsgruppen.
 
3. Bogprojekt.
I forlængelse af de korte drøftelser på Selskabets GF, har vi kontaktet Psykologisk forlag, som er positivt stemt ift. udgive en bog om misbrug.
Vi sender en mail til medlemmerne for at opfordre dem til at bidrage til bogen.
Indtil videre fungerer hele bestyrelsen som redaktionsgruppe.
 
4. Aktiviteter i 2018
Vi drøfter forskellige planer og ideer om aktiviteter for 2018.
- En hel dag med Anders om nedtrapning af psykofarmaka (Peer)
- Jane Noll holder en kursusdag om Narcissisme i marts 2018. (Susanne). Hendes honorar er kr. 6.000.
- Vi kontakter Jon Frederickson igen for at høre om han vil holde en temadag for os (Eric).
- Der arbejdes stadig for at holde et arrangement med I. Yalom, men der er brug for økonomisk støtte fra DP eller evt. andre samarbejdspartner (Simon og Eric)
- Der drøftes muligheden et kursusdag med Shirley Macmillan (??) (Heidi).
- Vi drøfter ideen om at holde den næste kliniske konf. (d.6. og 7. sept. 18) omkring temaet supervision, med bl.a. Annette Mortensen (som har skrevet Dirty Supervision)
- Eric nævnte, at han arbejder på et arrangement i Glyptoteket om øl (Eric)
- Der er startet et samarbejde med KABS Viden mhp. at invitere Nora Volkow (fra den amerikanske organisation NIDA) til Danmark (Eric).
- Der drøftes tanken om stå som initiativtager til en grunduddannelse for stofmisbrugsbehandlere. (Heidi).
 
5. ideer til brugen af selskabets hjemmeside og Facebookside
- Ift hjemmesiden drøfter vi muligheden for at genoprette en ”Forskningsnyt” rubrik, inspireret af den Morten Hesse havde før i tiden.
- Vi aftaler at arbejde i den kommende tid på at genoplive Selskabets Facebookside.
-Vi snakker om fordele og ulemper ved at sende flere nyhedsbrev, lave en artikelsamling, lægge boganmeldelser og referater fra kurser og konference, m.m. på hjemmesiden.
 
6. drøftelse af DPs GF 18
Vi drøfter hvordan vi kunne være både synlige på DPs GF 18, samt fremlægge forslag til det kommende arbejdsprogram, som vil være til Selskabets fordel.
I den sammenhæng skal der nævnes at Thomas Funk og Eric stadig arbejder på projektet om at oprette en Specialistuddannelse på misbrugsfeltet.
 
7. drøftelse om at være aktiv i den offentlige debat
Vi drøfter hvordan vi kunne være mere synlig i det offentlig debat og fremhæve en misbrugspsykologisk vinkel.
I første omgang vil vi arbejde på at være opmærksomme på temaer og spørgsmål, hvor en misbrugspsykologisk vinkel vil virke oplagt og berigende for debatten, og så efterfølgende hvordan vi kan melde vores mening ud.

 
Den nyvalgte bestyrelse
holdt møde efter den ordinære generalforsamling fredag d. 8. september 2017 og konstituerede sig som følger:
 
Eric Allouche: Formand
Helle Kjær: Næstformand
Simon Schøneberg: Kasserer
 
Bestyrelsesmedlemmer:
Christina Skov
Heidi Mouritzen
Peer Nielsen
Christian Gad
Susanne Huynh
Birgitte Thylstrup

 
 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 12.01.2016, i Dpf, Stockholmsgade.
 
Til stede: Peer Nielsen, Christian Gad, Stine Elkjær, Lone Marker, Simon Schøneberg, Christina Skov Sørensen, Eric Allouche.
 
Afbud: Heidi Mouritsen, Heidi Jeppesen, Helle Kjær.
 
Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

 2. Valg af referent og ordstyrer

 3. Aktiviteter fremadrettet i året v. Eric

 4. Budget (Peer)
 5. 
Hjemmeside: status, fordeling af poster mv.
 6. 
Klinisk konference – hvor og hvornår 

 7. Færdiggøre annonce på hjemmeside

 8. Evt.
 
 1. Referat godkendt

 2. Referent Lone. Ordstyrer Eric.

 3. Aktiviteter fremadrettet:
  12. februar: Temadag i Kbh om Nationale kliniske retningslinier for alkoholbehandling, v. Per Nielsen og Pernille Pinnerup Jeppesen.

  9. Marts Undervisning i metoden ”Ro På” v. Birgitte Thylstrup

  10. juni: Om Neuropsykologi og Misbrug, Århus.

  8. November: om den østjydske screener. 

  Al tilmelding foregår via selskabets hjemmeside.

  Det aftales at der skal arrangeres en sommerfest for selskabets medlemmer i forbindelse med temadagen d. 10. juni.

 4. Budget:
  
(Fremlagt budget fra 2015).

  Vi har fået overført minimum 8000,- fra sidste år. 

  Forsøgsvis kalkuleret med 60 medlemmer á 350 = 21.000. + tilskud fra foreningen.

  Klinisk konference plejer at koste 40.000, og forventet indtægt = 20.000 -> sætte 20.000 af.
  
Drøftelse vedr. standardkontrakt til underviser.
  Huskeliste til arrangører: Find ud af hvad der er minimum antal deltagere, samt hvornår er sidste frist for afgørelse om arrangementet gennemføres?

 5. Hjemmeside, klubmodul mm.

  Vedr. nets: 

  Peer har prøvet at lave fast nets-aftale, dvs. fast aftale om automatisk træk. Peer venter stadig på at blive bruger af nets, hvilket risikerer at trække i langdrag. Hvis Peer ikke når at blive bruger, er der to løsninger. Vi kan enten: vente til næste år med automatisk træk, eller: betale en programmør 1000,- for at skubbe datoen til slutningen af januar. Sidste løsning afgjort ved afstemning.

  Vedr. EAN-system:
  Der drøftes fordele og ulemper. Det besluttes at lave en prøve-test ved temadagen om neuropsykologi. Vi lægger op til dankort-betaling, og ser reaktionen fra medlemmerne. Beslutning om evt. at afskaffe EAN som betalingsmåde skal træffes inden juni.

 6. Klinisk konference:
  
Der drøftes Christiansminde (Svemdborg), Danhostel ( Fredericia), Danhostel Vejle eller Vejlefjord.
Beslutning: Årets kliniske konference afholdes på Christiansminde i Svendborg, 1. og 2. sept. 2016.
Der drøftes mulige emner til indhold, eks. Louise Brückner Wive (neuropsykolog) – kunne man undersøge om ikke en Ph.d. kunne holde oplæg (evt. én fra CFR) - Hypnose? Mm.

 7. Evt.

  Julefrokost: afholdes tirsdag d. 22. november, i København.

  Fyraftensmøder: drøftelse om behov for disse. Eks. teorier om afhængighed som emne.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Den nyvalgte bestyrelse
holdt møde efter den ordinære generalforsamling fredag d. 23. oktober 2015 og konstituerede sig som følger:
 
Eric Allouche: Formand
Helle Kjær: Næstformand
Peer Nielsen: Kasserer
 
Bestyrelsesmedlemmer:
Christina Skov
Heidi Jeppesen
Heidi Mouritzen
Lone Marker
Stina Dalgaard Elkjær
Simon Schøneberg
Christian Gad 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 28 september 2015.

Deltagere: Lone Marker, Christian Gad, Christina Skov, Stina Elkjær; Peer Nielsen, Helle Kjær.
Afbud: Eric Allouche.
Udeblevet: Birgitte Thylstrup, Johannes Knigge, John Eltong.
 
Dagsorden
1.Klinisk konference udarbejdelse af endeligt program.
Praktiske detaljer
2. Opdatering vedr. det nye administrative system samt hjemmeside.
3.Beslutning vedr. kontigentsystem
4. Evt
 
1.Program for klinisk konference.
Dag.1. Susan Hart hele første dag
Dag 2. Dobbeltdiagnoseprojekt ved Heidi Jeppesen 9-10.30
Generalforsamling 11-12
Frokost 12-13
Prolonged exposure v Heidi 13-14.
 
2.Vedr. Det nye system
Systemet har muligheder og begrænsninger.
Der skal fordeles nogle arbejdsopgaver blandt bestyrelsens medlemmer:
En postmester der besvarer mails. Christina
En der skriver referater og sætter dem ind på hjemmesiden. Helle
En der varetager tilmeldinger og indmeldelser og kontingent. Per
En arrangementsansvarlig, foreløbig Peer, men vi skal alle lære at kunne oprette et arrangement mv.
En der indkalder til generalforsamling og skriver referat herfra Lone
En Nyhedsansvarlig, nyhedsbreve, og bannere på hjemmesiden. Stina
Der er fin support fra Klubmodul.
Peer anbefaler at vi ser på videoer i Klubmodulsystemet.
Vi aftaler at holde et lille kursus i systemet for hele bestyrelsen. F.eks onsdag d. 21 oktober om aftenen i Kerteminde.
 
De fleste bestyrelsesmedlemmer kommer til Kerteminde aftenen før konferencen. 

3.Kontigentsystem

Bestyrelsen besluttede at ændre proceduren for kontigent, således at medlemmerne automatisk trækkes på deres konti for årets kontigent, dog udsendes en orientering om at kontigentet trækkes, 2 uger før dette sker. Man har således mulighed for at melde sig ud af selskabet forinden. Dette system vil lette arbejdsgangen betydeligt.
 
Referent Helle 


Referat af bestyrelsesmøde 11 maj 2015.

Deltagere: Lone Marker, Eric Allouche, Peer Nielsen, Heidi Mouritsen; Christian Gad, Helle Kjær.

Afbud: Johannes Knigge, John Eltong, Christina Skov

1. Klinisk seminar.
Helle foreslog, at spørge psykolog Susan Hart om hun vil holde oplæg/foredrag om NeuroAffektiv psykoterapi til det kliniske konference i Kerteminde. Helle har lige nu en hot-line til Susan da hun er supervisor på Helles arbejdsplads. Helle har dog allerede forhørt sig hos Susan som desværre er optaget de to planlagte konferencedage i september. Forslaget vækker så stor begejstring, at det besluttes at give Helle Carte Blanche til at spørge Susan Hart om hun vil kunne en anden dag i efteråret, og så flytte konferencen efter det. Helle skal i så fald booke et andet tidspunkt hos Danhostel Kerteminde og hvis der ikke er plads der, så kunne vi prøve Odense igen, eller andet steds.
Hvis det lykkes med Susan Hart, besluttes det at lade emnet fylde en hel dag, helst dag 1.
I skrivende stund, er der nu afklaring på datoerne for konferencen. Det er lykkedes at få en aftale både med Susan Hart og med Danhostel Kerteminde og konferencen er således flyttet til 22+23 oktober som er en torsdag/fredag. Susan kommer den første dag. Vi kan desværre ikke få grupperummet ovenpå, på dag 2. Men det går jo nok også.

Der blev brainstormet en del på øvrige emner til indhold og følgende kom på bordet:

Prolonged Exposure. Heidi går videre med dette emne og holder formodentlig selv oplæg herom.

TUBA, kan vi få en psykolog fra TUBA til at komme og fortælle om deres arbejde? Helle går videre med dette.

VBA Voksne børn af alkoholmisbrugere. Peer spørger en Anne-Sophie om hun vil komme og fortælle herom.

Familieterapi. Lone går videre med at undersøge muligheder for oplæg herom.

2. Hjemmeside mv.
Peer orienterede om hvad han har undersøgt vedrørende indkøb af program til at udarbejde og vedligeholde hjemmeside. Der er tale om firmaet Klubmodul som udover at vedligeholde hjemmesiden også kan administrere selskabet. Det koster ca 10.000 kr, og ca 300 pr. måned i abonnement. Peer gives carte blanche til at beslutte og indkøbe.

3.
-Og så vil jeg bare gerne sige tusind tak, især til Lone, for de smukke blomster i mange flotte farver, som har stået og gjort mig i så godt humør.

Referent Helle

 
 

 

Kommende arrangementer

Selskab for Misbrugspsykologi - mail: kontakt@misbrugsnet.dk